więcej

Przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, zarządzone na 13 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 372 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) podaje się do publicznej wiadomości treść rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim (Dz. U. poz. 39, 194 i 593) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
   „§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.”;

2) w załączniku do rozporządzenia wiersze oznaczone lp. 10–14 otrzymują brzmienie:

10 do dnia 4 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11 do dnia 8 czerwca 2021 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

13 w dniu 12 czerwca 2021 r.

– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14 w dniu 13 czerwca 2021 r. godz. 7.00–21.00

– głosowanie

§ 2. Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

Wojewoda Dolnośląski
 Jarosław Obremski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 372 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) podaje się do publicznej wiadomości treść rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim (Dz. U. poz. 39 i 194) wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 2 otrzymuje brzmienie:
     „§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 maja 2021 r.”;

2)   w załączniku do rozporządzenia wiersze oznaczone lp. 10–14 otrzymują brzmienie:

10 do dnia 30 kwietnia 2021 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11 do dnia 4 maja 2021 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta,
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 7 maja 2021 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

13 w dniu 8 maja 2021 r.

– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14 w dniu 9 maja 2021 r.
godz. 7.00–21.00

– głosowanie

§ 2. Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

Wojewoda Dolnośląski
 Jarosław Obremski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 372 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) podaje się do publicznej wiadomości treść rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim (Dz. U. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1)   § 2 otrzymuje brzmienie:
     „§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.”;

2)   w załączniku do rozporządzenia lp. 7–14 otrzymują brzmienie:

7 do dnia 26 marca 2021 r. – powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców
8 do dnia 29 marca 2021 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9 od dnia 29 marca 2021 r

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

10 do dnia 2 kwietnia 2021 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11 do dnia 6 kwietnia 2021 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta,
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

13 w dniu 10 kwietnia 2021 r.

– przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

14 w dniu 11 kwietnia 2021 r.
godz. 7.00–21.00

– głosowanie

§ 2. Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym   rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2021 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

Wojewoda Dolnośląski
 Jarosław Obremski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.

Na podstawie art. 372 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) podaje się do publicznej wiadomości treść rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc:

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.

§ 2.

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 7 marca 2021 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

Załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2021 r. (poz. 39)

KALENDARZ WYBORCZY

  Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów  burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim
2 do dnia 25 stycznia 2021 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3 do dnia 26 stycznia 2021 r. - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej
4 do dnia 28 stycznia 2021 r. - powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5 do dnia 12 lutego 2021 r.
(do godz. 24.00)
- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza
6 do dnia 17 lutego 2021 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 19 lutego 2021 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8 do dnia 22 lutego 2021 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9 od dnia 22 lutego 2021 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10 do dnia 26 lutego 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11 do dnia 2 marca 2021 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12 w dniu 5 marca 2021 r.
o godz. 24.00
- zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 6 marca 2021 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14

w dniu 7 marca 2021 r. godz. 7.00 – 21.00

 - głosowanie

Wojewoda Dolnośląski
 Jarosław Obremski

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  08-01-2021 16:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  08-01-2021 17:42

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-01-2021 17:43

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-01-2021 17:44

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-01-2021 17:44

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  11-01-2021 14:30

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  13-01-2021 14:48

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-01-2021 14:25

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-01-2021 13:55

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-01-2021 9:47

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-01-2021 15:45

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  25-01-2021 15:38

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-01-2021 9:40

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-01-2021 9:45

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-01-2021 13:04

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-01-2021 14:06

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  28-01-2021 14:07

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  03-02-2021 13:51

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-02-2021 14:33

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  17-02-2021 14:38

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-02-2021 8:42

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-02-2021 9:08

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-02-2021 9:09

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-02-2021 10:41

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-02-2021 10:47

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  24-02-2021 11:14

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  25-02-2021 10:25

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-03-2021 12:05

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  24-03-2021 14:14

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  25-03-2021 13:04

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 13:00

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 13:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 13:34

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 13:34

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-03-2021 11:06

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 13:33

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 13:37

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 14:05

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-04-2021 9:49

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-04-2021 10:05

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-04-2021 12:46

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 12:08

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-04-2021 10:04

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 8:05

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 8:18

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  30-04-2021 11:19

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij