• Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach poniesionych w związku z uczestnictwem w wyborach ponownych, przedterminowych i uzupełniających w trakcie kadencji 2014-2018